Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Finezze Lingerie

1. ALGEMEEN
1.1 Door onze website www.finezze.nl te gebruiken en uw bestelling op te geven, geeft u te kennen dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden van Finezze Lingerie.
Hierdoor zijn onderstaande leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing en treden alle andere rechten en/of plichten in werking zoals die vermeld staan op de website.
1.2 Bedrijfsgegevens
Naam : Finezze Lingerie V.O.F.
Adres winkel : Nijverdalsestraat 15 7642 AA Wierden
Telefoon : +31 (0)546 744 010
E-mail : info@finezze.nl
KVK nummer : 61270946
BTW nummer : NL854278291B01

2. TOEPASSELIJKHEID
2.1 De algemene voorwaarden van Finezze Lingerie zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle met Finezze Lingerie aangegane overeenkomsten. Deze algemene voorwaarden kunnen door Finezze Lingerie naar behoefte gewijzigd of aangevuld worden. Aanvullende voorwaarden kunnen van toepassing zijn op bepaalde aanbiedingen, producten of diensten.
2.2 Verwijzing door de koper naar zijn algemene voorwaarden is niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk door Finezze Lingerie is ingestemd.
2.3 Onder Koper wordt verstaan iedere bezoeker van de website alsmede elke rechtspersoon of natuurlijk persoon die met Finezze Lingerie een contractuele relatie van welke aard dan ook aangaat.

3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
3.1 De opgave van de prijs en het doen van een aanbieding dient te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële koper tot het doen van een bestelling. Finezze Lingerie is op geen enkele wijze aan deze bestelling gebonden en kan dan ook niet leiden tot enig recht op aansprakelijkheid namens koper.
3.2 De totstandkoming van de overeenkomst is slechts aanvaard indien:
– het artikel op voorraad is.
– de koper precies heeft aangegeven welk product hij/zij wil ontvangen.
– de koper de gegevens heeft ingevoerd op de website en het desbetreffende bestelformulier via elektronische weg aan Finezze Lingerie heeft verzonden.
– de koper de bestelling heeft betaald op de daartoe door Finezze Lingerie aangegeven wijze.
3.3 Koper en Finezze Lingerie komen uitdrukkelijke overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra is voldaan aan de voorwaarden in artikel 3.1 en 3.2.
3.4 Door de elektronische communicatie ontbreekt een handtekening. Koper en Finezze Lingerie komen overeen dat het ontbreken van een gewone handtekening niet af doet aan de verbindende kracht van de totstandkoming van de overeenkomst.
3.5 Alle foto’s, tekeningen en afbeeldingen worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven en alle informatie zowel mondeling als schriftelijk wordt naar eer en geweten gedaan. Finezze Lingerie garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of afbeeldingen in overeenstemming zijn. In beginsel kunnen geconstateerde afwijkingen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

4. PRIJZEN
4.1 Alle prijzen op de website zijn in Euro inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
4.2 De geldigheidsduur van aanbiedingen is zoals vermeld staat op de website en/of zolang de voorraad strekt.
4.3 De kosten van bezorgen zijn inbegrepen in de prijs tenzij anders vermeld.

5. BETALING
5.1 Betaling kan plaatsvinden door middel van iDEAL of door betaling op bankrekening
IBAN: NL18 RBRB 0898 5848 17 BIC: RBRB NL 21
5.2 In geval van niet betalen van de bestelling door koper binnen 7 dagen nadat de bestelling is opgegeven, is Finezze Lingerie bevoegd de nog tot stand te komen overeenkomst als niet bindend te beschouwen en indien nodig met onmiddellijke ingang ontbindend te verklaren.

 

6. LEVERING EN LEVERTIJD
6.1 Alle goederen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. In beginsel streeft Finezze Lingerie ernaar de bestelling binnen 4 werkdagen na ontvangst van de betaling per PostNL verzonden te hebben naar het opgegeven adres. Dit is slechts een indicatie en geldt niet als een fatale termijn.
6.2 Indien een product niet op voorraad is, zal worden aangegeven wanneer het artikel wel beschikbaar is. Finezze Lingerie zal hiertoe met de koper contact opnemen per e-mail of per telefoon, waarbij de nader verstrekte informatie over de levertijd slechts als een indicatie geldt. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
6.3 Levering vindt plaats op het door de koper opgegeven adres.
6.4 De maximale levertijd van onze producten bedraagt 14 dagen tenzij anders overeengekomen. Indien deze levertijd niet haalbaar is dan stelt Finezze Lingerie de consument hiervan tijdig op de hoogte en biedt de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden of om een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen worden bij ontbinding binnen 14 dagen teruggestort.

7. RUILEN
7.1 De koper is verplicht de bestelling onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te controleren op juistheid in product, maat en kleur of door derden te laten controleren.
7.2 De koper kan het artikel ruilen of krijgt het geld terug.
7.3 Indien de koper de aankoop ongedaan wil maken door het geld terug te verlangen zal Finezze Lingerie zorgdragen voor terugbetaling van het aankoopbedrag van het retour gezonden product binnen 14 dagen nadat de retourzending van koper is terug ontvangen. LET OP: de retourkosten zijn voor de koper.
7.4 Koper dient de retournering uitsluitend te verrichten aan het adres van Finezze Lingerie waarbij de retourzending in de oorspronkelijke verpakking dient plaats te vinden. Finezze Lingerie accepteert alleen retouren waar duidelijk op de verpakking en naam en ordernummer zijn vermeld.
7.5 Recht van retour, ook wel de afkoelingsperiode genoemd. De consument kan binnen 14 werkdagen na ontvangst een product retourneren indien akkoord gegeven door Finezze Lingerie. Hier worden wel aanvullende voorwaarden aan verbonden. Koper neemt de verzendkosten voor het retoursturen volledig op zich. Een retour moet altijd eerst via e-mail worden aangemeld.
Vanuit het oogpunt van HYGIËNE zijn op ons assortiment aanvullende retourvoorwaarden van toepassing. In algemene zin wordt u verzocht om tijdens het passen van de lingerie, uw eigen ondergoed aan te houden. In het geval dat na retourzending wordt geconstateerd dat dit niet gebeurd is, behouden wij ons nadrukkelijk het recht voor om de artikelen te weigeren. In dit geval wordt het aankoopbedrag niet teruggestort en ontvangt u van ons schriftelijk bericht. Producten die u tijdens het passen direct in op uw huid aanbrengt, zoals siliconenproducten kunnen niet worden geruild. Daarnaast geldt dat producten in de uitverkoop in beperkte mate kunnen worden geruild. Let hiervoor op de productomschrijving. De kosten voor het retour sturen van het product zijn voor de consument. Het product mag niet gebruikt zijn en dient nog verkoopbaar te zijn (consument moet product wel kunnen bekijken, maar niet in gebruik hebben genomen). Het product moet onbeschadigd en compleet zijn. Tevens dient het product in de originele verpakking retour gestuurd worden. Het recht van retour geldt niet voor een dienst waarmee de verkoper met instemming van de consument is begonnen voordat de afkoelingsperiode is verstreken. Het aankoopbedrag zal binnen 14 dagen worden gecrediteerd.

Download hier het retourformulier >>

8. GARANTIE
8.1 Voor alle producten van Finezze Lingerie gelden algemene garantievoorwaarden.

9. AANSPRAKELIJKHEID
9.1 Finezze Lingerie is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan koper of aan derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
9.2 Indien Finezze Lingerie om welke reden dan ook gehouden is om enige schade te vergoeden, dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde van het product waardoor de schade is veroorzaakt.
9.3 De inhoud van de website is met zorg en aandacht samengesteld. Het is echter mogelijk dat deze informatie niet volledig is of onjuist vermeld staat. Finezze Lingerie is niet aansprakelijk voor eventueel voortkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.
9.4 Finezze Lingerie houdt zich het recht voor om wijzigingen of aanvullingen met onmiddellijke ingang te doen plaatsvinden. Dit kan zonder nadere kennisgeving doorgevoerd worden.

10. OVERMACHT
10.1 In geval van overmacht is Finezze Lingerie niet gehouden haar verplichtingen jegens koper na te komen.
10.2 Onder overmacht vallen alle omstandigheden waarin de wet voorziet, zoals:
– brand
– stakingen ?- niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of derden?- storingen in het computernetwerk of in de energievoorziening alsmede alle andere omstandigheden die vallen buiten de directe invloedsfeer en verantwoordelijkheid van Finezze Lingerie.

11. RECHTEN
11.1 Alle rechten uit intellectueel eigendom, zoals weergegeven op de website behoren toe aan Finezze Lingerie en haar toeleveranciers. Hieronder wordt verstaan Patent, Octrooi, Merken en Modellenrecht en andere rechten als auteursrecht op foto’s, tekeningen en teksten. 11.2 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Finezze Lingerie is het verboden inbreuk te maken op het intellectuele eigendomsrecht van Finezze Lingerie.

12 .PRIVACY
12.1 Door uw bestelling worden uw persoonsgegevens opgenomen in het klantenbestand van Finezze Lingerie met inachtneming van de wettelijk van toepassing zijnde privacyregels. Finezze Lingerie verplicht zich zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van koper in overeenstemming met haar privacybeleid.

13. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
13.1 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit de overeenkomst gesloten met Finezze Lingerie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almelo, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen.